GUEST

Štvrťročník  GUEST prináša čitateľom komplexné informácie z oblasti cestovného ruchu a lifestylu – hotelierstvo, reštauračné zariadenia, cestovanie, rozhovory so zaujímavými osobnosťami, pozoruhodnosti zo Slovenska a zo zahraničia. Titul je zameraný nielen na hotelový segment, ale aj na novinky a služby z domova a zo sveta. G – gastro, U – ubytovanie, E – eventy, S – služby a T – turizmus.

Prevádzkovatelia hotelov a reštaurácií si na stránkach časopisu nájdu pestrú ponuku dodávateľov a odborné rady, cestovatelia zas poskytujú množstvo cenných skúseností z ciest a z dovoleniek, odborníci nechajú čitateľov nahliadnuť do tajomstiev gastronómie – nielen do domácej kuchyne, ale aj do svetových kuchýň.

Redakcia GUEST dlhodobo spolupracuje so Zväzom hotelov a reštaurácií SR, so Zväzom cestovného ruchu, so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch, s Klubom slovenských turistov a s mnohými ďalšími inštitúciami. Štvrťročník má celoslovenskú distribúciu, 100 strán, v predajnej sieti je za cenu 2 Eura.

GENERÁLNA RIADITEĽKA
Mgr. art. Gabriela Zorgovská
Tel.: 0907 719 510
E- mail: info@printovemedia.sk

VYDAVATEĽSTVO
GK Invest, s.r.o
Registrácia MK SR EV 3978/10
ISSN 1338-127X
Desiata ul. 16, Bratislava
Tel – fax: 02/54 77 19 56

TLAČ MERKANTIL, S.R.O
Distribúcia a predplatné
Mediaprint Kapa Pressegrosso, a.s.
Vajnorská 137, Bratislava
Infolinka: 0800/188826
E-mail: predplatne@abompkapa.sk

REDAKTOR – MANAGER
Andrea Rozborová
Tel.: 0908 192 738
E- mail: redakcia@printovemedia.sk

ŠÉFREDAKTORKA
Mgr. Petra Hašová
Zástupkyňa šéfredaktorky
Mgr. Oľga Antošíková
Redakčná rada
Mgr. Dana Šrobárová
Mgr. Kvetoslava Čerňanská
JUDr. Vierka Obšitníková
Alexandra Farkašová

GRAFICKÁ ÚPRAVA
Starion, s. r. o
www.starion.sk