Čo sa skrýva za hotelovými hviezdičkami*****

Záväzný nadnárodný systém na hodnotenie kvality hotelov nikde vo svete neexistuje a zdá sa, že dlho ani nebude. Každá krajina má zavedený vlastný systém, ktorý v závislosti od svojich potrieb reguluje osobitnými predpismi.

0
1376

1. Tajomstvo hotelových hviezdičiek

Na Slovensku v poslednom období vyrástlo množstvo nových hotelov, penziónov a apartmánových domov. Vzniklo tiež viacero nových druhov hotelov, orientovaných napríklad na wellness služby alebo kongresový turizmus. Kým na Slovensku sme svedkami zákonnej úpravy a zjednoteniu kritérií na zaraďovanie ubytovacích zariadení do tried, v iných krajinách povolili hotelierom uzdu až do takej miery, že tí začali narábať s hotelovými hviezdičkami podľa svojho uváženia. Príležitosť využili najmä super luxusné zariadenia, ktorých majitelia sa rozhodli pridať si šiestu hviezdičku. Čo však okrem absolútneho pohodlia klientovi ponúkajú? Najmä ilúziu, že hotel existuje a funguje iba preňho a plnenie jeho individuálnych požiadaviek. Klient má k dispozícii všetko „na mieru“: osobného asistenta, osobného kuchára, osobného čašníka, osobného komorníka, osobného maséra, osobného šoféra…

Na Slovensku presnejšie rozlišuje a charakterizuje jednotlivé ubytovacie zariadenia vyhláška  Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 26. júna 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Určuje teda, aké podmienky má spĺňať hotel či penzión, aby sa mohol nazývať kongresový, wellness, kúpeľný či boutique hotel. Stanovuje tiež nové podmienky na to, aby sa hotel mohol označovať jednou až piatimi hviezdičkami (penzión jednou až tromi hviezdičkami).

Na to, aby sa mohol hotel označovať určitým počtom hviezdičiek, musí spĺňať požiadavky na vybavenie izieb (t.j. klasifikačné znaky) a dosiahnuť určitý počet bodov v celkovom vybavení (t.j. vo fakultatívnych znakoch). Ak sa hotel definuje ako kongresový, môže mať špičkové vybavenie pre kongresové aktivity a nemusí mať relaxačné zázemie. Podobne hotel, ktorý sa orientuje na wellness služby, nemusí mať k dispozícii moderne vybavené konferenčné priestory.

2. Ubytovacie zariadenia

Jednotlivé druhy ubytovacích zariadení na Slovensku odzrkadľujú úroveň a rozsah poskytovaných služieb v tej istej kategórii. V kategórii hotel boli vytvorené nové druhy ubytovania: wellness hotel, kongresový hotel, kúpeľný hotel, boutique hotel, apartmánový hotel. Taktiež bola vytvorená úplne nová kategória: apartmánový dom. V súčasnosti teda na Slovensku rozoznávame nasledujúce druhy ubytovacích zariadení: hotel, garni hotel, kongresový hotel, wellness hotel, kúpeľný hotel, boutique hotel, apartmánový hotel, motel, botel, penzión, apartmánový dom, turistická ubytovňa, chatová osada, kemping, minikemp, táborisko a ubytovanie v súkromí. V tomto článku sa bližšie dočítate o týchto druhoch ubytovacích zariadení.

3. HOTEL

Hotel je ubytovacie zariadenie slúžiace na prechodné ubytovanie hostí, ktoré má viac ako 10 izieb. Návštevníkom okrem ubytovania, stravovania a služieb poskytuje aj priestory a zariadenia potrebné na služobný pobyt a rekreačno-športové služby na aktívne trávenie voľného času. Dependance hotela – vedľajšia budova bez vlastnej recepcie organizačne súvisiaca s hotelom, ktorý zabezpečuje pre dependance celý rozsah služieb zodpovedajúci príslušnej triede a nie je vzdialený viac ako 300 m. Dependance poskytuje iba ubytovanie. Pozrime sa bližšie na termíny, ktoré upravuje vyhláška 277/2008 Z.z.

4. Garni hotel, Horský hotel a Kongresový hotel

Typ hotela „Garni“ sa orientuje primárne na ubytovanie a stratovacie služby sú zredukované spravidla na podávanie raňajok. Zväčša poskytuje menšie občerstvenie počas celého dňa, nie však à la carte. Hotel garni sa radí do III. kategórie, teda maximálny počet hviezdičiek je 4.

Horský hotel je určený na náročné športovo-rekreačné pobyty. Spravidla je umiestnený v ťažko prístupnom teréne, aj bez priameho napojenia na cestnú sieť, napr. prístupnosť visutou lanovkou.

Kongresový hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel určené na realizovanie kongresových podujatí, a to najmä kongresov, zjazdov, konferencií alebo seminárov. Kongresový hotel je vybavený rokovacími priestormi, ktoré umožňujú variabilnosť ich použitia, a má technické podmienky na poskytovanie s tým súvisiacich služieb. Kongresový hotel z celkového minimálneho počtu bodov vo fakultatívnych znakoch spĺňa minimálny počet bodov stanovený špeciálne pre kongresové služby uvedené v ôsmej časti fakultatívnych znakov. Ako kongresový hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela triedy ***.

5. Wellness hotel, Kúpeľný hotel a Boutique hotel

Wellness hotel je ubytovacie zariadenie kategórie hotel určené predovšetkým na špecifické prechodné pobyty spojené s odbornou starostlivosťou a rehabilitáciou hostí. Wellness hotel je vybavený funkčnými športovými a rekreačnými zariadeniami, ktoré sú hosťom k dispozícii. Wellness hotel ponúka racionálnu stravu. Wellness hotel hosťom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela. Ako wellness hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej hotela triedy ***.

Kúpeľný hotel je ubytovacie zariadenie v miestach a mestách, ktoré majú štatút kúpeľného miesta. Hosťom poskytuje rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela s ponukou liečebnej starostlivosti. V kúpeľnom hoteli je k dispozícii pre hostí lekár.

 

Boutique hotel Ubytovacie zariadenie s nižším počtom izieb, ktoré sa spravidla nachádza v historických budovách, v domoch s architektonickým alebo umeleckým riešením. Zariadenie interiérov je luxusné až exkluzívne.

6. Aký je rozdiel medzi Apartmánovým hotelom a  Apartmánovým domom? Čo znamená Ubytovanie v súkromí?

Apartmánový hotel poskytuje ubytovanie v apartmánoch. Pozostáva najmenej z ôsmich apartmánov a ubytovať sa v ňom je možné počas celého roka. Narozdiel od Apartmánového domu, ktorý je prevádzkovaný zvyčajne len v sezóne a poskytuje hosťom prechodné ubytovanie najmenej v piatich apartmánoch alebo v štúdiách.

Ubytovanie v súkromí predstavuje ubytovanie hostí v izbách rodinných domov alebo je na tento účel poskytovaný celý objekt, najmä rodinný dom, prázdninový dom, rodinná chalupa alebo rodinná chata. Podľa toho je ubytovanie v súkromí poskytované v izbách alebo v objektoch. Do tejto kategórie ubytovania patrí aj prázdninový byt, pre ktorý platia klasifikačné znaky stanovené pre izbu a objekt takto:
a)vybavenosť podľa objektu,
b)hygienické zariadenie podľa izby,
c)vstupné priestory podľa izby,
d)výmena bielizne rovnako ako pre izbu alebo objekt.

7. MOTEL a BOTEL

Motel je ubytovacie zariadenie, ktoré sa spravidla buduje pri hlavných cestných trasách a diaľnicach. Špecifukum Botela je jeho umiestnenie na trvalo zakotvenej lodi, ktoré má viac ako 10 kajút. Kajuty môžu mať len stále lôžka.

8. Penzión, Turistická ubytovňa a Chatová osada

Penzión je jednoduché ubytovacie zariadenie hotelového typu minimálne s 5 izbami a maximálne so 4 stálymi lôžkami v izbe. Návštevníkom zabezpečuje podávanie raňajok, prípadne aj celodennú stravu a poskytuje základné služby.

Turistická ubytovňa je jednoduché ubytovacie zariadenie s väčším počtom lôžok v izbách. Hostia tu majú k dispozícii spoločné hygienické zariadenia.

Chatová osada slúži na prechodné ubytovanie návštevníkov výhradne v ubytovacích objektoch prevádzkovateľa v dvojlôžkových až štvorlôžkových izbách. Chatová osada môže byť vybudovaná ako

a) samostatný areál, ktorý spĺňa všetky náležitosti uvedené v tabuľkovej časti prílohy,      b) súčasť kempingu, pre ktorú platia rovnaké klasifikačné znaky ako pre samostatný areál chatovej osady, ale vstupné priestory s recepciou a všetky ostatné zariadenia a vybavenosť sú spoločné,                                                                                                                  c) dependance hotelového zariadenia, ktoré poskytuje pre hostí ubytovaných v chatovej osade celý rozsah služieb zodpovedajúci príslušnej triede chatovej osady.

9. Kemping, Minikemp a Táborisko

Kemping je ubytovacie zariadenie, ktoré vo svojom areáli umožňuje hosťom ubytovať sa vo vlastných mobilných ubytovacích zariadeniach, akými sú najmä stan, obytný príves, obytný automobil, alebo v mobilných a pevných ubytovacích objektoch prevádzkovateľa, akými sú najmä mobilný dom, bungalov, chata alebo zrub. Hosťom poskytuje okrem základnej hygienickej vybavenosti aj možnosť stravovania, rekreačno-športovú, kultúrno-spoločenskú a obchodnú vybavenosť v rozsahu príslušnej triedy. Kemping je umiestnený v prírodnom prostredí s trávnatými plochami, zeleňou a rovinatým terénom pod ubytovacími zariadeniami. Areál kempingu je oplotený alebo inak prírodne ohraničený s uzamykateľnou bránou alebo rampou a príjazd k nemu je umožnený verejnosti prístupnou cestou.

Do tejto kategórie patrí aj minikemp, ktorý predstavuje doplnkové zariadenie, najmä k iným kategóriám ubytovacích zariadení alebo k reštauráciám a športovým areálom. Hostia minikempu využívajú ich cestné a parkovacie plochy, vstupné priestory a pohostinskú vybavenosť. Minikemp poskytuje hosťom ubytovanie vo vlastných ubytovacích zariadeniach hostí, najviac v dvadsiatich trvale označených kempingových jednotkách s elektrickými prípojkami, z ktorých časť môžu tvoriť kempingové parcely vybavené elektrickou, kanalizačnou a vodovodnou prípojkou na umiestnenie mobilných domov.

Táborisko je jednoduché sezónne ubytovacie zariadenie na ubytovanie hostí v ich vlastných ubytovacích zariadeniach. Areál táboriska je označený a prírodne ohraničený. Za zníženej viditeľnosti je centrálne osvetlený. Prijímanie hostí je zabezpečené na vyhradenom a vyznačenom mieste najmenej s osemhodinovou službou sústredenou v čase najväčšieho príchodu a odchodu hostí. Táborisko má prístupný zdroj pitnej vody a WC osobitne pre mužov a osobitne pre ženy. V táborisku sú určené miesta pre nádoby na odpadky a je zabezpečený ich pravidelný odvoz.

10. Fakultatívne znaky

Jednotlivé fakultatívne znaky majú konkrétne číselné bodové vyjadrenie, pričom rozhodujúci je súčet bodov za všetky existujúce fakultatívne znaky v ubytovacom zariadení. Nová vyhláškazohľadňuje nasledujúce fakultatívne znaky: – zariadenia pre športové aktivity: akvapark, golfové ihrisko, lyžiarsky vlek, tenisová hala, kolkáreň, bowling, klzisko a ďalšie, – zariadenia pre spoločensko-zábavné služby: kasíno, nočný klub, biliard, knižnica, letná terasa s obsluhou a ďalšie, – vybavenosť izieb: pripojenie na internet, DVD prehrávač, pristaviteľné detské postieľky, nefajčiarske izby, fax na izbe, TV na izbe a ďalšie, – služby pre deti: detské ihrisko, opatera detí, herňa pre deti, detské menu a iné, – dodatočné služby: animátor, hotelový minibus, bezpečnostná služba v objekte, kozmetické a kadernícke služby v objekte, požičovňa automobilov v objekte, cestovná kancelária v objekte, nákupné možnosti v objekte a ďalšie, wellness služby: krytý bazén, kúpalisko s vyhrievanou alebo termálnou vodou, sauna, vodoliečba, parný kúpeľ, lekár v objekte, masáž, športový terapeut a ďalšie, – kongresové služby: miestnosti na konferencie a semináre, dataprojektor, PC k dispozícii, tlmočnícke zariadenia, videokamera, premietacie plátno, veľkoplošný televízor a ďalšie.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here